Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Feminist ktisat'n Bak Postmodernist Mi?

Ufuk Serdarolu
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
3,01

Yazar, "iktisadi bilginin onu üretenlerin yaam ve deneyimlerinden bamsz olamayaca, bu balamda da 'durum odakl ve ksmi' olduu görüünden hareketle mevcut iktisadi yaklamlarn (özellikle evrensellik, genellik, rasyonalite üzerine temellendirilen neoklasik iktisadn) 'bilgi' ve 'güç' ilikisi temelinde, pek çok farkl deneyimin yansra kadn deneyimlerini ve dolaysyla da kadn bak acsn göz ard ettikleri" iddiasndan hareketle kitabn "kadn bak açsn da içerecek bir iktisat aray sürecinindeki çabalarn ürünü" olarak nitelemektedir.

Kitapta, amac "ekonomide kadn deil, kadn bak açsn da içerebilecek bir biçimde ekonomiyi incelemek" eklinde ifade edilen, "iktisat-toplumsal cinsiyet ve bilimin kesiim noktalarnn kefi çabalarnn ürünü" olarak sunulan feminist iktisadn, iktisattaki postmodernist baklarla buluma noktalar irdelenmektedir.

öyle ki,"iktisadn eril bir cinsiyetçi anlayla yaplandrlmasndan modernist felsefenin ikici snrlandrmalar üzerine temellenen bilim anlay sorumlu" tutulmakta ve bu ekilde feminist iktisat postmodernist bir balama sokulmaktadr.

Böylece "niçin feminist iktisat" sorusunun cevab da yine feminist ve postmodernist baklarn buluma noktasn tanmlayan "farkl deneyim ve alglara dayanan farkl iktisadi yaklamlar 'farkl ama eit' iaryla -hiyerarik bir sralamaya tabi tutmadan- kucaklayacak bir iktisat anlayna disiplinin kaplarn açmak" olarak verilmektedir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 144

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 95

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898825

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Feminist ktisat'n Bak Postmodernist Mi?"

Feminist ktisat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima