Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fågelropet ur dimman

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,66

"Denna bok rymmer skenbart disparata element, berättelser och uppsatser om varandra, men jag hoppas ändå att läsaren skall uppfatta den som ett helt. Den har kommit till i ett sammanhang endast kapitlen Den poetiska sparven och ABC går tillbaka på tidigare utkast och i alla dess avsnitt har jag sökt bibehålla samma stämning. Vad berättelsernas objektiva sanningshalt beträffar gör läsaren klokt i att ställa sig lätt skeptisk.

O. L."

Olof Lagercrantz, 1911-2002, var filosofie doktor, författare och tidningsman. Han skrev dikter, essäer och dagböcker samt ett tiotal biografier och specialstudier som på ett nyskapande sätt berättar om betydande författare. Fågelropet ur dimman utkom första gången 1947.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/11/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789146233350

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fågelropet ur dimman"

Fågelropet ur dimman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima