Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Filozoflar Tanrlar ve nsanlar

MONTAIGNE
pubblicato da Kafekültür

Prezzo online:
1,73

Thales'e göre tanr, her eyi sudan yaratm bir ruhtu; Anaximander'e göre tanrlar, deiik mevsimlerde doup ölüyorlard ve saylar sonsuz dünyalar kadard. Anaximenes'e göre tanr havayd, yaratlmt ve hep hareket halindeydi.

*

Filozoflar, tanrlar dikkatle sraya koyarken, ilikilerini, görev ve yetkilerini ve güçlerini özenle ayrrken ciddi konutuklarna inanmak istemiyorum.

*

Platon gibi yüce düüncelere ulam, "tanrsal" lakabn alacak kadar tanrlara yaklam olan bir adamn, insan denen o zavall yaratkta, akln ulaamad, o ne olduu bilinmeyen tanr gücünü andran bir yan bulacana; bu zayf varlmzn, zayf duygularmzn sonsuz bir zevke dayanacak kadar salam olduunu sandna inanabilir miyiz?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Kafekültür

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/09/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230004178859

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Filozoflar Tanrlar ve nsanlar"

Filozoflar Tanrlar ve nsanlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima