Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Der er gået et år, siden Marlin og Dory krydsede det store hav og fandt Nemo igen.

Nu lever de alle tre sammen som en familie på koralrevet.

En dag tager Dory med Nemos skoleklasse på tur for at se en flok rokker på træk. De lærer om vandrings-instinkter, og om hvordan nogle dyr har en medfødt evne til altid at kunne finde hjem. Oplevelsen vækker noget hos Dory og får hende til at huske noget vigtigt: Hun har en familie! Sammen tager de tre fisk af sted for at finde den. x

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Storie di animali » Storie da ridere

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/07/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711962671

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Find Dory"

Find Dory
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima