Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Finlands historia

Henrik Meinander - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
9,46

Finlands utveckling från en hednisk stamkultur och ett fattigt land i utkanten av Europa till ett av världens ledande inom it är hisnande. Över ett halvt millennium var landet en del av det svenska riket, drygt hundra år ett ryskt storfurstendöme, därefter kom självständigheten och EU-medlemskapet. Historikern Henrik Meinander placerar genomgående Finland i en internationell kontext, som en del av Europa och världen. Han lyfter även fram de nationella språken, teknologiska innovationerna och geopolitikens roll för nationens utveckling.
Den idag ofta förbisedda svenska tiden ägnas mycket uppmärksamhet i boken. Här beskrivs ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179033620

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Finlands historia"

Finlands historia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima