Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


nsan ki erefi mahlukattr, içindeki semavi özü kefetmekle yükümlüdür.

Çkacaksn yollara, kendine doru git gidebildiin kadar. Keif boynumuzun borcudur. Kendimizi kefetmek, ak kefetmek, dünyay kefetmek, Öteki'ni kefetmek...
()

Çakl kalmamak srf alkanlklardan ötürü demir attn koylara. Çkmak oralardan, geçmek dalgakranlarn beri tarafna, bilmediin memleketlere varmak, tatmadn yemekler yemek, sözlerini anlamadn arklarla içlenmek, risk almak, dalmak ve parçalanmak ve hasret çekmek buram buram, gurbetin tadna bakmak ve kendini yabancnn gözünden görmek, armak yeniden, armak bir çocuk gibi dünyann hallerine, çeitliliine, güzelliine, acmaszlklarna... armak ölene kadar... arma kabiliyetini hiç yitirmemek... budur son tahlilde Âdemoullarna, Havvakzlarna kendilerini kefettirten serüven. (Tantm Bülteninden)


nce Kapak:

Sayfa Says: 236

Bask Yl: 2015


e-Kitap:

Sayfa Says: 248

Bask Yl: 2010


Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2012

Lingua Turco

EAN-13 2789785901013

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Firarperest"

Firarperest
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima