Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Flickan i ladan

Jan-Erik Ullstrom - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,81
11,34
-5 %
11,34

När Alfred Cederqvist provkör sin nya plog i lerakern gör han ett makabert fynd - en militärlada med kvarlevorna av en sedan länge död kvinna.
Nagra socknar bort bor den pensionerade polisen Birger Nilsson som numera försörjer sig som lantbrukare. Tillsammans med unga praktikanten Sophia dras han in i fallet och börjar nysta i ledtradarna. Vem var kvinnan? Och hur kom hennes kropp att hamna i ladan, utan kläder men atföljd av en handväska och en brosch?
"Flickan i ladan" är en spännande kriminalroman där ingenting är vad det verkar vara. Gamla hemligheter grävs upp och mörka minnen vittrar sönder, alltmedan jakten pa sanningen fortgar.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189804012

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Flickan i ladan"

Flickan i ladan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima