Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Türkçeye Sabahattin Ali tarafndan çevrilip, ikinci emperyalist paylam sava döneminde 1943 ylnda yaynlanan Fontamara; yoksul bir talyan kasabasnda Mussolini faizminin iktidara geldii dönemi anlatr.

'Faizmi bizlere sergilemek için Sabahattin Bey'in cvl cvl gözleriyle , sekmez sezgisiyle seçtii bu kitap, zaten mütegallibe sultas altnda inleyen bir köylülüün Faizmden de nasibini alnca nasl direnç bilincini devirdiini anlatr. Her yaptnda olduu gibi Fontamara'da da tam bir usta vardr önümüzde. Ey sevgili usta, topran memleket topraklarnca bol olsun '
-Can Yücel-
(Tantm Bülteninden)

e-Kitap:

Sayfa Says: 156

Bask Yl: 2013

nce Kapak:

Sayfa Says: 176

Bask Yl: 1995

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785946960

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fontamara"

Fontamara
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima