Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Förläggarens hustru

Clare Chambers
pubblicato da Sekwa förlag

Prezzo online:
14,87

En välskriven roman med fascinerande karaktärer och fina miljöer

Christopher drömmer om att bli författare och hoppar till sina föräldrars förtvivlan av universitetet för att skriva. Han tas upp i kretsarna kring den framgangsrika Londonförläggaren Owen och hans hustru Diana, och framtiden ser ljus ut.

Den aspirerande författaren fascineras av sitt nya sammanhang, men plötsligt händer nagonting som gör att han bryter upp och lämnar London för alltid. Han slutar skriva och flyttar till Yorkshire där han lever ett stilla liv.

Tjugo ar senare söker en ung akademiker som forskar om Owen upp honom och Christopher tvingas möta sitt förflutna - nagot som leder till en livsomvälvande upptäckt.

Förläggarens hustru är en roman om skapande och drömmar, olycklig kärlek och ödets nyckfullhet.

"Underhallande och smart" - Sunday Express

"En välskriven, underhallande, lättläst roman med humoristisk ton om drömmars makt och livets oberäknelighet." - BTJ-häftet 10/2022, Inger Littberger Caisou-Rousseau

Clare Chambers bor i brittiska Kent tillsammans med sin familj. Hon har skrivit en rad uppskattade romaner.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sekwa Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/07/2022

Lingua Svedese

EAN-13 9789188979629

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Förläggarens hustru"

Förläggarens hustru
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima