Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fästningsblod

Andreas Karlsson - Henrik Koitzsch
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
11,01
11,55
-5 %
11,55

Under en arkeologisk utgrävning i Varberg paträffas en välbevarad likkista, men istället för mänskliga kvarlevor innehaller den bara stenar inlindade i resterna av en liksvepning. Mysteriet förbryllar experterna och endast fästningens murar finns kvar som vittnen till det som skedde för fyrahundra ar sedan. Den gangen när den skarpsinnige David klockare jagade efter den skyldige till mordet pa slottsskrivaren i Varberg. När David fick ge sig i kast med kryptiska koder, kärlekskranka soldater, kökspigor och alltifran stadens mest utstötta och ända upp till slottsherren själv för att finna de som haft ett horn i sidan till den bedräglige skrivaren.
Med osviklig känsla för historiska detaljer och med ett mustigt sprak förflyttar författaren oss ater till 1600-talets livliga gränder, de skarpa dofterna och de vindlande gangarna under Varbergs Fästning. Vagar du följa med ner i mörkret?
"Fästningsblod" är del tre i Varbergssviten och är den andra boken där vi far följa David klockares jakt pa sanningen.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789180529402

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fästningsblod"

Fästningsblod
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima