Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fucking New York

Laura Calçada i Barres
pubblicato da Destino CAT

Prezzo online:
9,99

Història dels meus límits

«Fem mal per por. Un bloc enganxifós de culpa i vergonya, massa sovint invisible. Fucking New York, man. Van ser uns anys d'aventures majúscules, que són les que ens expliquen».

Fucking New York. Història dels meus límits és la memoir d'una noia que fuig a Nova York per retrobar el seu lloc al món. La ciutat, imponent i descarnada, li farà el joc de la pròpia inseguretat i ella la utilitzarà, igual que les cases on viu i les persones que troba, per escriure un relat que sempre es mou entre els extrems. El pànic acabarà quatre anys més tard quan finalment la dona es fa responsable dels seus actes i comprèn l'amor.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie , Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Destino Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/09/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788419734037

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fucking New York"

Fucking New York
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima