Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Immersa en un gran escandol de palau, la Rielle ha d'afrontar proves que la posen en gran perill per demostrar si es la Reina de la Llum que la profecia anunciava. Mentre pateix d'amor per l'Audric, la seva obligacio es mostrar tant als governants com als subdits que els seus poders procedeixen del Be. No obstant aixo, una presencia fosca l'assetja i li mostra que el seu desti potser es encara mes terrible del que es pensava...

Per la seva part, l'Eliana descobreix l'espantosa veritat que s'amaga darrere l'imperi, i es troba davant el dilema d'assumir un desti mes poderos del que mai havia imaginat... Potser te a les mans el poder de destruir el mon?
Quina d'elles es la Reina de la Llum i quina la Reina de la Sang? L'enigma continua.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788417515522

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Furyborn 2. El laberint del foc etern"

Furyborn 2. El laberint del foc etern
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima