Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Göç ve Sosyal Dlanma Türkiye'de Yabanc Göçmen Kadnlar

Saniye Dedeolu - Çisel Ekiz Gokmen
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
0,99

Bu çalma, stanbulda hazr giyim atölyelerinde çalan Azerbaycanl kadnlar ile Marmaris turizm sektöründe çalan ve evlilik yoluyla Türkiyeye yerleen göçmen kadnlar olmak üzere iki farkl göçmen gruptan hareketle Türkiyede yabanc göçmen kadnlarn yaadklar sosyal dlanmann dinamiklerini incelemektedir. Sosyal dlanma, sadece dlananlarn deil ayn zamanda dlayanlarn da hikâyesinin yorumlanabilecei bir kategori olarak ele alnmtr.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 184

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898832

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Göç ve Sosyal Dlanma Türkiye'de Yabanc Göçmen Kadnlar"

Göç ve Sosyal Dlanma Türkiye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima