Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ik zou door moeten zijn na wat ik gisteren deed: vernietigd door de chip die ze in mijn hoofd aanbrachten toen ik werd Gewist. Kyla hoort zich niets te herinneren van voordat ze werd Gewist. Maar de duistere geheimen uit haar verleden zitten nog ergens diep in haar verstopt. Als haar oude en nieuwe leven zich met elkaar vermengen, raakt ze verstrikt in een levensgevaarlijke strijd tegen de Hoeders - zonder enig idee wie ze wel en niet kan vertrouwen. Ondertussen heeft ze maar één echte missie: Ben vinden. In dit aangrijpende vervolg op Gewist dwingt een charismatische maar gevaarlijke man uit haar verleden Kyla een keuze te maken.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy » Rosa » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy » Fantascienza , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Imagebooks Factory Bv

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789463338257

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gebroken"

Gebroken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima