Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gecede Sakl Yalnz Aklar

Adil Yldrm
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,01

Sanki bir laf etsek birbirimize sarlp ayrlmayacakmz gibi bir his vard aramzda. Bunu düününce ister istemez ürperdim. Bunu kendi kafamda uydurmadm hissettiren baklar, ona baktmda bana mhlanyordu ve bu durum beni daha da karanlk ve dipsiz bir kuyuya atyordu. Baz kadnlarn ak erkei ürkütür, en serseri adam bile. Çok gerçektir, çok çplak, çok yabani ve ateli. Gisella, öyle bir kadnd. Üstünden yana uygun çocuksuluu attnda öldürücü olacakt Bora i hayatnda genç yata dingin bir rotaya girdiini fark ederek çalt irketin Roma ofisine transfer olur. Roma'da hayatna giren kadnlarla bambaka deneyimlere sürüklendii bir dönemde, stanbul'da geride braktn düündüü bir kadndan sürpriz bir mektup alr. Bu mektup onu hiç beklemedii ekilde, kendi ruhunun derinliklerine doru bir yolculua çkarr. Öncelii anlardan zevk almak ve hayatn tadn çkarmak olmasna ramen umarszlnn, tepkisizliinin ve aktaki hâkimiyetinin snrlarn yeniden kefetmeye zorlanr. Bir yandan Roma'nn tüm güzelliklerine doyumsuzca sarlan Bora, dier yandan içinde tanmad bir baka ruhun varln kefeder. Gecede Sakl Yalnz Aklar, bir erkein iç dünyasnn kaplarn aralayan bir ilk roman.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050952612

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gecede Sakl Yalnz Aklar"

Gecede Sakl Yalnz Aklar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima