Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Geesten", voor het eerst opgevoerd in 1882, is het controversiële en tragische toneelstuk van de beroemde Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen. Het is het verhaal van Helen Alving, een rijke weduwe die ongelukkig getrouwd was met haar ontrouwe echtgenoot. Helen heeft geprobeerd haar zoon, Oswald, te beschermen tegen de verderfelijke invloed van het immorele gedrag van zijn vader en heeft hem weggestuurd om te ontdekken dat hij lijdt aan syfilis die hij van zijn vader heeft geërfd. Oswald is helaas ook verliefd geworden op Regina, de dienstmeid van zijn moeder, die blijkt te zijn de onwettige halfzus van Oswald. Oswald is diepbedroefd en vraagt zijn moeder om hem te helpen zijn leven te beëindigen met een overdosis morfine, omdat hij bang is in een vegetatieve toestand terecht te komen naarmate zijn ziekte vordert. "Ghosts" is een vernietigende aanklacht tegen de Victoriaanse samenleving waarin Ibsen het idee weerlegt dat als iemand eenvoudig zijn plicht vervult volgens de moraal van die tijd, een goed en nobel leven gegarandeerd is. Schandalig in zijn tijd vanwege zijn openhartige bespreking van geslachtsziekten, echtelijke ontrouw, incest en euthanasie, blijft "Ghosts" resoneren met het moderne publiek vanwege zijn intense psychologische drama en scherpe sociale kritiek.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004799191

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Geesten"

Geesten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima