Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Antik Yunan'n ve dünyann en büyük hatiplerinden biri olan Demosten, konuabilmek için önce kekemeliini yenmek zorunda kald.

Ernest Hemingway, "htiyar Adam ve Deniz" adl kitabnn müsveddelerini yaymcya göndermeden önce sekiz defa gözden geçirerek düzeltti.

Beethoven, her musiki parçasn, en az on iki defa yazd.

ngiliz tarihçisi Edward Gibbon, "Roma mparatorluunun Gerileyi ve Çöküü" adl büyük eserini 26 ylda bitirdi. Gibbon, kendi otobiyografisini de dokuz defa yeniden yazd.

Alexander Dumas, krk yl boyunca günde on alt saat yazd.

Fransz kompozitörü Maurice Ravel bir piyano konçertosunu tamamlamak için iki yl boyunca günde on iki saat çalt.

nce Kapak:

Sayfa Says: 112

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 100

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Liya Yaynlar

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Liya Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785954125

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gelecee Yön Veren Baar Öyküleri"

Gelecee Yön Veren Baar Öyküleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima