Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Geloven: in de toekomst

Mirjam Sterk - Stephan Sanders
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
7,99

Wat is de toekomst van het geloof en welke rol speelt de kerk daarin? In `Geloven in de toekomst' zoeken auteurs Stephan Sanders en Mirjam Sterk naar het antwoord op deze vragen. Voor Stephan Sanders is er vooral toekomst voor de twijfel. De twijfel is een schaars goed in de kerk, vindt hij. Hij beschrijft de persoonlijke radicale verandering die tot dit inzicht leidde. Mirjam Sterk pleit voor een `vloeibare kerk', die daar is waar mensen elkaar ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld ook in een café zijn. Stephan Sanders is columnist, auteur en presentator. Mirjam Sterk was kamerlid voor het CDA en is lid van de PKN. De auteurs bewerkten voor dit boek hun bijdragen aan de Bart Robbers Lezing 2016.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Storia delle religioni » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789043528658

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Geloven: in de toekomst"

Geloven: in de toekomst
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima