Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Over het boek" Gelukkig zijn...betekent loslaten en vrij en gelukkig leven

Dit boek richt zich tot mensen die hun geluk niet meer in de handen van anderen leggen, maar uit eigen motivatie dit doel willen bereiken. Stel je gelukkige leven niet uit tot morgen, leef vandaag in het HIER en NU!

Geniet van het LEVEN - in plaats van voortdurend afstand te doen, te optimaliseren, na te denken...Dat is de manier om zonder een schuldig geweten te gaan!

Begin vandaag het beste uit je leven te halen en bouw aan een positieve mentaliteit. Gelukkig zijn en worden...begint in het hoofd! Een nieuw makkelijk leven heeft een bevrijdend effect: Minder ballast, minder druk, meer levensvreugde en luchtigheid.

Krijg dit boek nu en word (eindelijk) weer een gelukkig mens!

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Lavoro e carriera , Psicologia e Filosofia » Psicologia , Famiglia Scuola e Universit√† » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Anke Beyer

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 1230002420158

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gelukkig zijn...betekent loslaten en vrij en gelukkig leven"

Gelukkig zijn...betekent loslaten en vrij en gelukkig leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima