Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Segons la teoria de les intel·ligències múltiples no hi ha nens i nenes més intel·ligents que altres, sinó nens i nenes que posseeixen una intel·ligència en major o menor mesura. Per això és molt important identificar-les i estimular-les des de ben petits.
En aquest llibre acompanyaràs el Geni en una divertida aventura per descobrir-ho! Aquest monstre tan peculiar ens porta vuit contes il·lustrats en què els seus protagonistes van d'excursió a la granja escola i descobreixen perquè són uns veritables genis.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri interattivi

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/03/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788491375241

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Genial Ment. Contes per a Genis"

Genial Ment. Contes per a Genis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima