Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hoe beleef jij een avondmaalsdienst? Het Heilig Avondmaal staat misschien ver af van jouw belevingswereld. Wat is het eigenlijk? Wat gebeurt er tijdens de bediening van dit sacrament en wanneer mag je aangaan? De schrijver van dit boekje geeft antwoord op deze en veel meer vragen. Hij laat zien dat het Heilig Avondmaal een sacrament is, een zichtbaar teken en zegel, waardoor je de belofte van het Evangelie beter leert begrijpen. Maar dit boekje wil er ook toe leiden dat je gaat uitzien naar het leven uit Gods genade, die zichtbaar wordt in het Heilig Avondmaal. Als je leeft uit die genade, mag je de rijkdom van dit sacrament zien en daarin delen. Doelgroep: Jongeren Waardevol boekje voor jongeren om na te denken over het Heilig Avondmaal

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Bibbia e storie bibliche

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789087183226

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Genodigd?!"

Genodigd?!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima