Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Indringend beeld van het leven in de concentratiekampen - en daarna

Meisjes en jonge vrouwen, omgeven door bewakers, honden en schrikdraad in Auschwitz, Theresienstadt, Bergen-Belsen en andere kampen. Tien Joodse vrouwen die in de periode 1921-1935 in Europa werden geboren. De jongste was vijf toen zij naar het getto van Warschau moest verhuizen en acht toen ze in het kamp terechtkwam.

Geholpen door een onverwoestbare levensdrang wisten de vrouwen te overleven en vonden na de oorlog de kracht om een nieuw bestaan op te bouwen. Hun getuigenissen zijn waardevol en noodzakelijk. Alle vrouwen zijn er zich duidelijk van bewust hoeveel geluk ze hebben gehad in vergelijking met al diegenen die niet meer terugkwamen.

Hun uiteenlopende verhalen geven een ijzingwekkend en indringend beeld van het leven in de concentratiekampen.

De vrouwen kregen deze vragen voorgelegd:

Wat waren de omstandigheden waaronder je werd gearresteerd?

Kun je vertellen hoe je je verblijf in het gevangenkamp hebt beleefd?

Kun je vertellen over je leven na de oorlog?

Als je terugkijkt op je verblijf in het kamp, wat vind je dan dat je vooral niet mag vergeten, en wat kunnen we leren van wat jou en je medegevangenen is aangedaan?

De Noor Jakob Lothe is schrijver en hoogleraar Engelse literatuur aan de Universiteit van Oslo. Eerder stelde hij een boek samen over de Noorse overlevenden van Auschwitz en Sachsenhausen. Dit boek ging alleen over mannen, geen enkele Joodse Noorse vrouw heeft het concentratiekamp overleefd.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789000343829

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Getuiges van de tijd"

Getuiges van de tijd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima