Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gezenti: Bir Anaristin Yol Anlar

Alp Aslan
pubblicato da Propaganda Yaynlar

Prezzo online:
0,00

Alp, amatör bir antropolog. Bir gezenti olarak, siyaseten keskin gözüyle okurlarna elenceli antropolojik öyküler sunuyor. Bu öyküler bizi dünyann dört bir yanna götürüyor. Amazonlarda dil bilmeden arkada edinmeyi, Moolistan'da Göktürk Yaztlarnn izini nasl takip edeceimizi anlatyor. Alp'in yazlarn dierlerinden ayran en önemli fark, bunlarn hepsinin birer insan öyküsü olmas. Alp, sadece dünyann ücra köelerini deil, dünyann dört bir yanndaki insanlar anlatyor.

Dettagli down

Generi Guide turistiche e Viaggi » Guide Ecoturismo e Viaggi Slow , Ambiente e Animali » Sport e attività nella natura » Guide eco-turistiche

Editore Propaganda Yaynlar

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 15/12/2019

Lingua Turco

EAN-13 9781927893715

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gezenti: Bir Anaristin Yol Anlar"

Gezenti: Bir Anaristin Yol Anlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima