Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oto Gizelle, angielski mastif, którego Lauren dostaa na dziewitnaste urodziny. Od tej chwili ona i Gizelle, która osigna rozmiar i wag cielaka, stay si nierozczne. Mieszkay razem w akademiku, a potem w klitce na Manhattanie. To Gizelle zostaa jej niezawodn przyjaciók i powiernic, która umie sucha, nigdy nie krytykuje i pomaga przetrwa trudne chwile. Gdy okazuje si, e Gizelle jest ciko chora, Lauren zabiera j w ostatni wspóln podró. To ma by pasmo atrakcji i przyjemnoci, ale Lauren dobrze wie, e spenieniem marze kadego psa jest po prostu mio czowieka.

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Harper Collins Polska

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788327629371

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gizelle. Moje ycie z bardzo duym psem"

Gizelle. Moje ycie z bardzo duym psem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima