Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

, - Gjumin e ëmbël, ujku i vogël ( - )

Ulrich Renz
pubblicato da Sefa Verlag

Prezzo online:
3,99

a ( - ) . . ? c " , " . 50 . : ! , . Libër fëmijësh në dy gjuhë (serbisht - shqip) Timi nuk mund të bije në gjumë. Ujku i tij i vogël nuk është më aty! A mos ndoshta e ka harruar jashtë atë? I vetëm, ai del jashtë natën - dhe takon shoqëri të papritur "Gjumin e ëmbël, ujku i vogël" është një përrallë gjumi që e ngroh zemrën. Ajo është përkthyer në më shumë se 50 gjuhë dhe është në dispozicion si edicion në të gjitha kombinimet e mundshme të atyre gjuhëve.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Sefa Verlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2019

Lingua

EAN-13 9783739908922

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per ", - Gjumin e ëmbël, ujku i vogël ( - )"

,   - Gjumin e ëmbël, ujku i vogël ( - )
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima