Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gül-Haç Everen Kavram

MAX HEINDEL
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
2,41

Eer bu eser dier felsefi eserlerden farklysa bu, onun farkl bak açsndandr. Dier aratrmaclar tarafndan ulalm sonuçlara ve ileri sürülmü fikirlere sayglar sunarz. Aadaki sayfalarn okunup aratrlmasnn, örencinin düüncelerini gelitirmesinde ve daha yüksee çkarmasnda yardmc olmas, yazarn en içten umududur.

sa der ki: "Gerçek, sizi özgür klsn". Fakat gerçek, bir defada bulunamaz. Gerçek ebedidir ve gerçein aray da ebedi olmak zorundadr.

Oküitizm için insana "bir defada verilen" inanç yoktur. Kalm olan belli temel gerçekler vardr. Bunlara farkl açlardan baklabilir. Her bak açs bize, dier bak açlarn tamamlayan bir görü verir. Bu yüzden zamanmzda görebildiimiz kadaryla nihai gerçee ulama imkân yoktur!"

nce Kapak:

Sayfa Says: 584

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 424

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785918653

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gül-Haç Everen Kavram"

Gül-Haç Everen Kavram
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima