Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gloria victis to zbiór wspomnieniowych nowel powiconych powstaniu styczniowemu. Zawiera osiem utworów: "Oni", "Oficer", "Hekuba", "Bóg wie kto", "Gloria victis", "Dziwna historia", "mier domu" i "Panna Róa". Orzeszkowa opisuje czas powstania przez pryzmat losu jednostki. To ludzie, a nie fakty historyczne s jej gównymi bohaterami. Z utworów mona wydoby take osobist refleksj autorki nad wojn i patriotyzmem. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku Eliza Orzeszkowa braa udzia w organizowaniu pomocy dla powstaców, a sama za zgod ma przez dwa tygodnie ukrywaa w domu chorego Romualda Traugutta.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 9788726106596

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gloria Victis"

Gloria Victis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima