Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Ally Blake - Gün Im

Dax Bainbridge, kz kardeinin sorumluluu ve yüz yllk, parasal deeri ölçülemeyen aile vakfnda çkan yolsuzluklarla ba baa kalmt. Bu zengin yaam, yllarca adeta gün görmeden çalarak kazanmt. Ta ki, kz kardei Laurenn'in, otuzuncu doum günü partisinde kollarna 'bir güzellik' düene kadar

Melanie Milburne - Hesaplama Zaman

Haverton servetinin güzel varisi Bella Haverton, merhum babasna kzgndr. Babas aile evlerini, Bella'nn parasnn yasal vasiliini ve en kötüsü de Bella'nn kiminle ve ne zaman evleneceine karar verme hakkn, Edoardo Silveri'ye brakmtr! Ne var ki Bella bu zincirlerden kurtulmaya kararldr.Sayfa Says: 230


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053391340

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gün Im / Hesaplama Zaman"

Gün Im / Hesaplama Zaman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima