Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Birbirimizi ne zaman anlarz biliyor musun? Ayn hüznü sen de yaadnda, senin de gecelerin aclarla çok uzun geçtiinde, sözlerinin senin için yazldna inandn duygusal bir arkya taklp kaldnda, göüs kafesine koca bir ar çöktüünde, mutluluun senin için gerçeklemesi imkânszlaan bir hayal olduunu düündüünde Etrafndaki onca kalabala ramen, elini tutabilecek birinin olmad gerçeiyle yüzletiinde Birbirimizi en çok nasl anlarz biliyor musun?
Senin için çektiim acy, bir bakas için çektiinde

"Yanmda olmamandan daha kötü bir ey de var, O da, benim gibi yalnz olmayp, bakasyla olman" diyor Mehmet Ali. Birinci kitab Yalnzca Yalnzm'la büyük okur kitlesine ulaan genç yazarmz, imdi de yeni kitabyla edebiyat dünyasna daha salam admlarla giriyor...
-Ertürk Akun-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 216

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 180

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786005802

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Günaydn Gece"

Günaydn Gece
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima