Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Napisaem ksik Gniew i chwaa", poniewa ludzie zawsze uwaali, e Ksiga Objawienia Jana jest zbyt trudna do zrozumienia lub zbyt straszna do czytania. Potrafi te odczucia zrozumie, bo zostaem wychowany w przekonaniu, e ksiga ta jest rodzajem amigówki, któr mog poj wycznie teolodzy. Byem te przeraony wieloma drastycznymi opisami przyszego Ucisku. Wszystko to wytworzyo psychologiczn barier, która sprawia, e po t ksig nigdy nie sigaem.

Póniej zaczem stopniowo dochodzi do przekonania, e Ksiga Objawienia nie jest tak trudna do zrozumienia, jeli jej przekaz odczytuje si dosownie. Odkryem te, e zawiera ona wycznie dobre wieci dla ludzi, którzy uwierzyli Chrystusowi.

Przesanie Ksigi Objawienia mona wyrazi mottem: Ostateczne zwycistwo naley do nas!" Szatan nie chce, by ktokolwiek przesanie to sysza i robi wszystko, co w jego mocy, eby otacza t ksig aur niepotrzebnej tajemniczoci i przekona ludzi, e nie da si jej zrozumie.

Modl si, eby moja ksika pomoga wam zrozumie wspania Ksig Objawienia. Jak ksiga ta sama o sobie mówi, jest to objawienie Jezusa Chrystusa". Jej zamierzeniem jest zapowiedzie przyszy tryumf Jezusa nad szatanem i dlatego w swym zaoeniu ma by zrozumiaa. Nic dziwnego, e szatan nie chce, by ktokolwiek j zrozumia.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097325

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gniew i Chwaa"

Gniew i Chwaa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima