Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Lynn Raye Harris - Gönüllü Tutsak

Sosyetenin gözdesi Veronica St. Germaine'in hzl geçmiini temize çekerek, Akdeniz'in küçük ada ülkelerinden Aliz'in bana geçmesi, medya ve magazin dünyasnda olay yaratmt. Ne var ki, Veronica'yla ilgilenenler sadece onlar deildi ve Rajeh Vala'nn her ne pahasna olursa olsun, Bayan Bakan korumas gerekiyordu. Ancak Rajeh koruma görevini kusursuz bir ekilde yerine getirmeye çalrken, Veronica onun hiçbir uyarsna kulak asmayp, iini zorlatrmakla meguldü...

Melanie Milburne - Alev Alev

Mercer Ailesinin küçük, mark kz Bryony, seneler öncesinde derinlere gömdüü duygularyla yüzlemek zorunda kalr. Hizmetçinin olu olan Kane, güçlenip, baarl bir i adam olarak, tekrar hayatlarna girmitir. Karanlk ilere karan Owen Mercer, bu durumdan kurtulmann çaresini nasl bulacaktr. ntikam ateiyle tutuan bu ak, arkasnda hangi gerçekleri saklamaktadr.Sayfa Says: 222


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390527

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gönüllü Tutsak / Alev Alev"

Gönüllü Tutsak / Alev Alev
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima