Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Siberâlem üzerinde kontrol kurmak için verilen bu mücadele ... Bugünün snf mücadelesinin kilit önem tayan bir veçhesidir; bu haliyle, snf mücadelesinin shhat ve afiyette olduunu ispatlamaktadr. Bakan Obama sorumsuz bir ekilde siyasi hayata 'snf sava'n getirmekle itham edildiinde, Warren Buffett cevab yaptrvermiti: 'Snf sava var, eyvallah, ama sava yapan taraf benim snfm, yani zengin snf ve biz kazanyoruz.' Snf sava ABD'nin kamusal söyleminde bir nevi küfürdür ama bu bastrlan tema Hollywood'ta hmla yeniden gün yüzüne çkmaktadr. Snf mücadelesini bulmak için ta uzaklara bakmaya lüzum yok - isteyelim ya da istemeyelim, snf mücadelesiyle tahmin edeceimizden çok daha ksa bir süre içinde ve onu görmeyi hiç beklemeyeceimiz yerlerde karlarz.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 88

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 68

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786002559

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Günümüz deolojisinden Kesitler"

Günümüz deolojisinden Kesitler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima