Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

God de onzichtbare koning

H. G. Wells
pubblicato da Madeley publishing

Prezzo online:
1,13

God de onzichtbare koning is een theologisch traktaat dat in 1917 door H.G. Wells werd gepubliceerd. In God de onzichtbare koning beschouwt Wells het geloof in God als opwekkend van binnenuit het individu: "als je God niet voelt, kun je je niet van hem overtuigen; we kunnen de ongelovigen niet winnen." Het boek stelt dat God "de overwinning van de dood" zoekt door middel van een strijd om "de wereld om te vormen tot een theocratie" die hij beschouwt als "steeds duidelijker de werkelijke toekomst van de mensheid", niet door lijden of weerstand. Zonde wordt niet gezien als slecht gedrag, maar als het product van disharmonie van 'het innerlijke wezen' die 'ons wegrukken van onze toewijding aan Gods dienst' en zulke zwakheden 'kunnen een mens niet verdoemen als hij eenmaal God heeft gevonden'. Een laatste zevende hoofdstuk verwerpt het idee dat `de nieuwe religie' in een kerk georganiseerd kan of moet worden: `Wat voor religieuze congregaties de mensen voortaan ook mogen vormen in de naam van de ware God, het moet voor zichzelf zijn en niet om de leiding over religie op zich te nemen. . " In een sectie met de titel 'De staat is Gods instrument', spreekt Wells over een komende 'theocratie' en stelt hij dat in de waarschijnlijk niet al te verre toekomst 'religie die vrij is, vrijuit spreekt door wie ze wil, onderhevig aan voortdurende onbeperkte kritiek, zal het leven en de drijvende kracht zijn van de hele georganiseerde wereld. Dus als je liever niet zegt dat er geen kerk zal zijn, als je er liever voor kiest om te verklaren dat de wereldstaat Gods kerk is, dan mag je dat ook hebben als je zullen.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Etica religiosa » Religione, argomenti generali

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004508700

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "God de onzichtbare koning"

God de onzichtbare koning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima