Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gods toekomst voor dieren

Raymond R. Hausoul
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
12,99

In Gods toekomst voor dieren gaat de Vlaamse theoloog Raymond Hausoul de uitdaging aan om op een verantwoorde manier vanuit de christelijke geloofsleer dieper na te denken over Gods weg met dieren van schepping tot nieuwe schepping. God houdt van dieren en geeft hun een bijzondere plaats in de schepping. Maar hebben dieren ook een plaats in Gods verlossingswerk? Zijn er straks dieren op de nieuwe aarde? Zien we er ons geliefde huisdier terug, en wat betekent dat voor onze huidige omgang met dieren?

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Etica religiosa » Bibbia: testi e commenti » Studi ed esegesi biblica

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789023957195

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gods toekomst voor dieren"

Gods toekomst voor dieren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima