Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gorsky - en kärlekshistoria

Vesna Goldsworthy
pubblicato da Massolit förlag

Prezzo online:
7,33

Nicola arbetar pa ett antikvariat och far ett riktigt drömuppdrag när den ryske oligarken Gorsky ber honom leta upp de finaste förstautgavor som finns. För att försöka vinna sitt livs kärlek, Natalia, bygger Gorsky ett palats vid Themsens strand, ett palats sa grandiost att det ska överglänsa Buckingham Palace. Det finaste privata biblioteket i Europa.

Natalia, även hon av rysk börd, lärde känna Gorsky när de bada växte upp under knappa förhallanden. Numera är hon gift med den välbeställde engelsmannen Tom Summerscale. Detta är en försvarande omständighet för Gorsky, men inget kan stoppa honom. Van att fa som han vill sätter han igang en händelsekedja som oundvikligen leder till tragedi.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Massolit Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789187783807

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gorsky - en kärlekshistoria"

Gorsky - en kärlekshistoria
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima