Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gratis geld voor iedereen

Rutger Bregman
pubblicato da De Correspondent Uitgevers B.V.

Prezzo online:
7,00

Het probleem is niet dat we het niet goed hebben. Het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan. In deze internationale bestseller laat Rutger Bregman zien hoe ideeën de wereld kunnen veranderen. Iedere mijlpaal van beschaving - van het einde van de slavernij tot het begin van de democratie - was ooit een utopische fantasie. Nieuwe utopieën zoals een gegarandeerd basisinkomen en een werkweek van vijftien uur kunnen ook werkelijkheid worden. In onze tijd. Reacties: `Het Nederlandse wonderkind' - The Guardian `You're a superstar' - Trevor Noah van The Daily Show `Een van de invloedrijkste politieke denkers' - De Morgen

Dettagli

Generi Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore De Correspondent Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789083000794

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gratis geld voor iedereen"

Gratis geld voor iedereen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima