Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wanneer de zestienjarige Tabitha op een avond bij Dox en zijn vrienden is, loopt alles uit de hand. Tabitha weet niet meer precies wat er gebeurd is. Stemde ze toe? Of ging Dox over haar grenzen heen? Iedereen heeft zijn eigen versie van het verhaal. Haar vriendin Eline, die er die avond bij was, vindt dat Tabitha gewoon haar mond moet houden. Dox ontkent alles. Job twijfelt of hij zijn vriend moet steunen of moet opkomen voor Tabitha. Tabitha vraagt zich af of ze aangifte moet doen. Wie kan ze in vertrouwen nemen? En wie spreekt de waarheid? Grenzeloos is een verhaal over seksueel overschrijdend gedrag, schuld en grenzen respecteren. Nee. Is. Nee.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631180

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grenzeloos"

Grenzeloos
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima