Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Görings hemliga spioner. Nazisternas okända underrättelsetjänst

Armin Fuhrer - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
9,46

Bakom beteckningen "Riksluftfartsministeriets forskningsmyndighet" dolde sig nazisternas största underrättelsetjänst, med Hermann Göring i spetsen. Högkvarteret låg i centrala Berlin men verksamheten var okänd både för det tyska folket och de allierade.
Görings spioner avlyssnade fiendens radiokommunikation, utländska regeringar och diplomater, men även Tredje rikets funktionärer. Med toppmodern utrustning dokumenterades minst en halv miljon telefonsamtal. De utrikespolitiska underrättelserna användes av Hitler själv. För Hermann Göring var informationen ett viktigt och tidigare underskattat verktyg för att säkra hans maktposition.
Görings hemliga spioner ger inblick i en högeffektiv organisation som övervakade allt och alla.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178616657

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Görings hemliga spioner. Nazisternas okända underrättelsetjänst"

Görings hemliga spioner. Nazisternas okända underrättelsetjänst
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima