Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Grootvader is naar de Hemel gegaan

Amber Richards
pubblicato da Babelcube Inc.

Prezzo online:
2,49

Dit boek voor kinderen, 'Grootvader is naar de Hemel gegaan', is geschreven vanuit een christelijk perspectief voor heel jonge kinderen die een dierbare hebben verloren. Wat zeg je tegen een jong kind dat een dierbare verloren heeft en in de rouw is?

Kinderen stellen zich alles zo concreet voor en de dood kan een heel moeilijk onderwerp zijn om in algemene termen over te praten en zeker nog in een periode van emotionele pijn en verlies. En toch zijn ze op zoek naar antwoorden.

Het e-boek werd geschreven als hulpmiddel voor ouders of dierbaren om kinderen te helpen een sterfgeval en de rouwperiode te verwerken. Er staan mooie afbeeldingen in en het heeft aandacht voor het verdriet dat met rouwen gepaard gaat terwijl het toch ook voor hoop en troost zorgt.

Het voorwoord van het e-boek is gericht aan de ouders en bevat zowel suggesties om hun kinderen doorheen deze erg pijnlijke periode te helpen, als tips om het e-boek aan te passen aan hun specifieke omstandigheden. Op die manier kan het e-boek ook gebruikt worden voor andere dierbaren, niet alleen voor grootvaders.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità » Sport e Tempo libero » Attività manuali , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9781507166659

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Grootvader is naar de Hemel gegaan"

Grootvader is naar de Hemel gegaan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima