Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gråskalan: En essä om sexism och rasism

Daniel Nystrom - Eva Wilsson
pubblicato da Teg Publishing

Prezzo online:
7,04

Gråskalan är en betraktelse över den tid vi lever i. Idéhistorikern Daniel Nyström reser runt i Europa under några veckor. Han besöker tre sorters miljöer: red light districts, etnografiska museer och platser där det skett terrordåd. Syftet med resan är att reflektera över sexism och rasism. Det sägs ofta att dagens samhälle är en produkt av det förflutna. Men hur ser dessa kopplingar ut? Vad är det som står på spel som gör att gamla maktstrukturer inte ändras?

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Teg Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789188035578

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gråskalan: En essä om sexism och rasism"

Gråskalan: En essä om sexism och rasism
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima