Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gruaja e fotografit (Tregim)

Enkelejd Lamaj
pubblicato da Enkelejd Lamaj

Prezzo online:
0,00

"Historia e gruas së fotografit është emri me të cilin e njohin të gjithë, ato pak herë që e përdorin, por, në të vërtetë, ajo është edhe historia e vetë fotografit, ose më saktë, është historia e teorisë së tij mbi rëndësinë e gjërave të vogla. Shumë vjet pas zhdukjes së papitur të gruas së fotografit, Dalipi, një shok i vjetër i fotografit, mundohet edhe një herë, të hedhë dritë në kujtimet e tij të vjetra mbi atë ngjarje të pazakontë, të mbushur plot mister.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Enkelejd Lamaj

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 10/05/2015

Lingua Albanese

EAN-13 9781301837199

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gruaja e fotografit (Tregim)"

Gruaja e fotografit (Tregim)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima