Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gustong-gusto ko Magsipilyo

KidKiddos Books - Shelley Admont
pubblicato da KidKiddos Books

Prezzo online:
5,49

Ang munting si Jimmy ay hindi nais na magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Kahit na binigyan siya ng kanyang Inay ng isang bagong sepilyong kulay kahel, ang paborito niyang kulay, hindi niya ito ginagamit sa kung ano ang dapat. Ngunit nang mag-umpisang mangyari ang hindi inaasahan at mahiwagang bagay sa munting si Jimmy, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagsisipilyo ng kanyang mga ngipin. Ang "Gustong-gusto ko magsipilyo"ay isang kasiya-siyang kuwento na puno ng magagandang halimbawa na siguradong kapupulutan ng aral at pansin ng mga kabataan. Kung ang iyong anak ay nahihirapan sa pag-aaral na magsipilyo ng kanilang mga ngipin sa gayon ang librong ito ay magandang ibahagi sa kanila na magkasama.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Narrativa

Editore Kidkiddos Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2019

Lingua Tagalog

EAN-13 9781525913150

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gustong-gusto ko Magsipilyo"

Gustong-gusto ko Magsipilyo
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima