Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gustung-gusto Kong Pumunta Sa Paaralan

KidKiddos Books - Shelley Admont
pubblicato da KidKiddos Books

Prezzo online:
5,49

Si Jimmy, ang munting kuneho, ay laging kinakabahan. Bukas ay ang unang araw niya sa paaralan ngunit gusto lang niyang manatili sa bahay kasama ang nanay niya. Samahan natin si Jimmy na tuklasin kung paano siya natulungan ng kanyang kaibigang teddy bear.

Ang pambatang aklat na ito ay matutulungan ang maga munting bata na lampasan ang kanilang kaba at alalahanin sa pagpasok sa paaralansa unang pagkakataon. Matutulungan din nito ang mga bata na makibagay sa bagong kapaligiran.

Sa wakas, natuklasan ni Jimmy kung gaano kasaya ang pumasok sa paaralan!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kidkiddos Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2019

Lingua Tagalog

EAN-13 9781525912757

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gustung-gusto Kong Pumunta Sa Paaralan"

Gustung-gusto Kong Pumunta Sa Paaralan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima