Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vágyak és korlátok között." Dorothy Millert, a fi atal amish lányt vétkei miatt Pennsylvaniába, egy, a sajátjánál sokkal szigorúbb közösségbe számzik. A lázadó lány nehezen viseli az új szabályokat, és nem sejti, hogy e helyen maga az ördög és a pokol lakozik. A Dorothy számzetéséért felels jókép, gazdag üzletember, Gregory Hamilton azon igyekszik, hogy visszahozza a megszokott környezetébe a lányt, akinek összekuszálta az életét. Samuel Zook, az amish fi ú kihágásai miatt végleges kirekesztésre számíthat. Próbál h maradni a családja értékrendjéhez, de rá kell jönnie, túl önfej és heves. Vajon meddig képesek az emberek álarc mögé bújtatni valós énjüket? Meddig tartható féken az ösztön és a vágy? Legyzheti a józan ész a szívet és a sóvárgást? Mindhármuknak rá kell döbbenniük, hogy reménytelen háborúba kezdtek önmagukkal, mert legyzhetetlen a szenvedély, akár a sír..."

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155763939

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Gyalázat és szenvedély"

Gyalázat és szenvedély
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima