Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Gerçek fazilet odur ki, dümanlar bile onu kabul etsin!" derler. Bizim Sevgili Peygamberimizin (asm) güzel ahlâk, sadece onu sevenler ve ona ak ile bal olanlarca deil, onu öldürmek için defalarca klcn knndan syran en ba dümanlar tarafndan bile inkâr edil(e)meyen bir gerçekti. O doru sözlüydü, amaz ve artmaz derecede adildi, "esen rüzgarlar kadar cömertti", affedicili ile emsalsizdi, bütün ihtiamna ramen insanlarn en mütevaz olanyd, engin bir hogörüsü vard ve cesurdu; Allah'tan baka hiçbir eyden korkmazd... Hz. Muhammed Mustafa (asm), peygamberliini hiç hesaba katmasak da, insanlk aleminin sadece bir insan olarak bile en güzeli, en ahlâkls, en faziletlisi, en amaz ve artmaz yol göstericisidir. Onun yaay Allah'n en çok raz olaca bir yaayt ve ahlâk Kur'an ahlâk idi. Hz. Aie annemizin ifadesiyle, "Kur'an'da kzlana kzar, Kur'an'da sevilen eyi de severdi." Bakalar kimin izinden gider bilemeyiz. Ancak biz Müslümanlar ve onun ümmeti olmaktan büyük sevinç duyan müminler olarak, güzel ahlâk sahibi olmaya giden yolda, sadece ama sadece Sevgili Peygamberimizin (asm) o muhteem yaayn kendimize örnek alrz...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054965618

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Güzel Ahlak"

Güzel Ahlak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima