Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Güzelliin Politikas

Merve Genç
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
2,59

"Benim makyaj bu kadar sevmemin sebeplerimden bir tanesi kalc deiiklik yapmadan yüzümü manipüle edebiliyor olmak çünkü bu hayatta bir tane bedene ve bir tane yüze sahibiz. Hani bir hafta bakasnn vücudunu deneyeyim böyle bir ey yok. Elimizde olan bu, ömrümüzün sonuna kadar da bununlayz. Ama böyle eyler sayesinde ite peruklar, lensler, makyaj hileleri yani hiç kalc bir eye balanmadan, hiç kalc mecburiyetin olmadan o gün baka bir ekilde gezebiliyorsun, o gün baka biriymi gibi olabiliyorsun ve insan sonuçta her gün ayn hissetmeyebiliyor. Dolaysyla böyle farkl farkl eyler deneyebiliyor olmak benim çok houma gidiyor. Burada benim bir tane kuralm var: Eer elenceliyse iyidir, mecburiyete dönümeye baladysa mola vermen gerekir... Bunlar çok sinsice eyler." -Ece Dinç (YouTuber)

Makyaj, genellikle düünüldüü gibi erkeklere güzel görünme amacyla süslenmek anlamna gelmeyebiliyor. Güzellik ideolojisinin kadnlarn ikincilletirilmesindeki payn görerek, bunun farknda olarak, güzellik meselesini kendi ellerine almaya, onu kendilerine göre biçimlendirmeye, onunla baa çkmaya çalan kadnlarn yaptklarnn politik bir anlam var. Elinizdeki kitap, YouTube Güzellik Topluluu örneinde, bu anlam tartyor.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750531057

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Güzelliin Politikas"

Güzelliin Politikas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima