Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Haal het beste uit je kind
Haal het beste uit je kind

Haal het beste uit je kind

Ilse Vande Walle
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
16,99

Het menselijk brein is voortdurend in ontwikkeling. Toch gaan we er al te vaak vanuit dat onze intelligentie, talenten en capaciteiten vastliggen.

Ilse Vande Walle begeleidt al vele jaren kinderen volgens de principes van de growth mindset.
Daarbij vertrekt ze vanuit het idee dat talenten zich kunnen ontwikkelen en veranderen. Zo'n groeimindset - zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek - zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerder zijn, fouten durven maken en meer zelfvertrouwen krijgen.

In dit boek toont ze aan de hand van veel voorbeelden en praktische tips hoe ook jij samen met je kind vanuit groei kunt leren denken. Zo help je je kind om stap voor stap het beste uit zichzelf te halen!

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori , Politica e Società » Donne » Maternità , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 31/08/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401478939

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Haal het beste uit je kind"

Haal het beste uit je kind
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima