Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Haas en zijn vrienden

Annemarie Bon
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
8,99

In deze dikke AVI-bundel zijn zes boekjes over Haas gebundeld. Samen met Haas en zijn vriendjes leer je lezen en groei je van AVI S naar AVI M4! Met héél veel mooie, kleurrijke illustraties van Gertie Jaquet.

Alle kinderen zijn dol op Haas. Hij is geen echte held, maar gelukkig heeft hij zijn vrienden. Samen met hen brengt Haas alle avonturen tot een goed eind.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie di animali

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789048847129

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Haas en zijn vrienden"

Haas en zijn vrienden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima