Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In Ted Dekkers nieuwe thriller `Hacker' is de hoofdrol weggelegd voor de zeventienjarige briljante programmeur Nyah. Wanneer haar familie betrokken raakt bij een heftig ongeluk, heeft ze haar skills hard nodig om het leven van haar moeder te redden met een dure experimentele hersenoperatie. Nyah kan veel geld verdienen met het kraken van de firewalls van wereldbedrijven. Maar een van haar klussen loopt uit de hand en dwingt haar te vluchten. Ze vlucht naar een onmogelijke realiteit, die nooit had mogen bestaan, maar dat toch doet. Kan Nyah haar moeder nog redden? Ted Dekker schrijft thrillers die de lezer meeslepen in een raadselachtige andere wereld. `Hacker' is een zijdelings vervolg op `Exit' en `Water walker', maar kan ook prima los gelezen worden.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/09/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789029727068

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hacker"

Hacker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima