Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hacking Growth

Morgan Brown - Sean Ellis
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

Het is moeilijk voor te stellen, maar ooit was Airbnb het best bewaarde geheim van reishackers en couchsurfers; LinkedIn het exclusieve domein voor topmanagers en recruiters; Facebook het zielige stiefbroertje van Myspace; en Uber een armlastige start-up die geen enkele kans had tegen machtige taxibedrijven.

Hacking Growth is een toegankelijk en praktisch handboek dat teams en organisaties uit alle bedrijfstakken kunnen gebruiken om hun klantenkring en marktaandeel te vergroten. Het is een must voor alle marketeers, ondernemers en managers die op zoek zijn naar consistente, herhaalbare, kosteneffectieve en datagedreven resultaten.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789044976465

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hacking Growth"

Hacking Growth
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima